Loco


pull - steamroller rollin' through
my head said attached to loco
power up coal through the system
out to the right said you're in my
light - lock down the generator on
man screw down use the system
use the main plan full power up to
the point man don't fuck with me
loco
lock down here latch the generator
on screw the system
full power hit the main planCaptcha
Liedje Coal Chamber Loco is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Locomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Loco downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Loco in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.