Big Truck


too small, too small don't compromise
so have fast, too fast don't realize
have hand on wheel, set the sights, drive with me
too fast, too fast don't realize
so have fast, too fast don't recognize
have hand on wheel, set the sights, drive with me
moving - motion
said move, said move it
somebody better come and drive me
big truck
ain't no grave gonna hold my body down
ain't no grave gonna hold, hold my body, hold my body
big truck, come onCaptcha
Liedje Coal Chamber Big Truck is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Truckmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coal Chamber Big Truck downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Truck in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.