Beauty For Ashes


He gives beauty for ashes
Strength for fear
Gladness for mourning
Peace for despair

When sorrow seems to surround you
When suffering hangs heavy oer your head
Know that tomorrow brings
Wholeness and healing
God knows your need
Just believe what He said

He gives beauty for ashes
Strength for fearGladness for mourning
Peace for despair

When what youve done keeps you from moving on
When fear wants to make itself at home in your heart
Know that forgiveness brings
Wholeness and healing
God knows your need
Just believe what He said

He gives beauty for ashes
Strength for fearGladness for mourning
Peace for despair

I once was lost but God has found me
Though I was bound Ive been set free
Ive been made righteous in His sight
A display of His splendor all can see

He gives beauty for ashes
Strength for fearGladness for mourning
Peace for despairCaptcha
Liedje Crystal Lewis Beauty For Ashes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beauty For Ashesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Beauty For Ashes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beauty For Ashes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.