Change My Heart


oh God protect me from myself
my fearful, weary soul
it wants to hold on
when all i want is to let go

oh God protect me from myself
my hand and wandering heart
it speeds toward the wrong
when all i want to do is start
not to do that anymore
i don?t want to do that anymore

change my heart oh God
from the sinful state it?s in
to the state you want it in
i want to please you
change my heart oh God

how do i escape from sin
my old self loves to do it
what a terrible predicament
i find myself in
i find myself in sin
i want out of this sin i?m in

to please Him is to know Him
to know Him is to see
that obedience to law is not
what keeps us whole and free
is not a thing indeed
it is the body of a saviour,
Jesus Christ the king

I am realizing that the answer lies insight
if in fact I have accepted Jesus in my life
it all comes down, the choice is now
the issue of control
have I chosen God
or would I rather be the one
controlling the destiny of the mindCHANGE!
do i do what i do or don't do what i want to do?
do i do what i do or don't do what i want to do?Captcha
Liedje Crystal Lewis Change My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crystal Lewis Change My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.