Apathy


i guess it's up to me to look like i'm the one who's fine
you can only see the one who's not like your own kind
i'll pretend to be okay and you that i'm not here
after i'm alone allow me to release my tear
i don't care i don't care i don't care i don't care
you are high above and i am much too low for you
we could never be the same i know we know it's true
i guess i'm just not good enough for Christ to shake my hand
i was born below you and i'll try to understandCaptcha
Liedje Grammatrain Apathy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apathymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Apathy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apathy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.