Undivine Election


unholy judge on high above
unholy finger you piont at evry one
and you sit alone on your moral throne
none do you serve so you've become your own
you must have died
you must have died
you must have died
to have your foolish pride
black cross within, imagination
while you rid the world of your every sin
so have you become our redemption
a self-righteous master of undivine electionCaptcha
Liedje Grammatrain Undivine Election is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Undivine Electionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Undivine Election downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Undivine Election in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.