Drown


my spirits take me to another place
i never have to know my real face
in my brown bag i know i cannot die
my sour breath to you will testify
hey man do you wanna drown
while your bottle drinks you down
(i hear you say) save me, save me
hey man do you wanna drown
my treasured poison, you control my days
you spin my life while i forget my name
i'm in a prison of my own demise
see no escaping through my red-lined eyesCaptcha
Liedje Grammatrain Drown is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Drownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Drown downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Drown in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.