Peace


Peace with me now
I never thought I could know how
Sleep in Your love
I feel Your arms that keep me now

Could never be without You
Could never be without Your love
I feel You from above
Don't ever want to be alone

You'll never leave me drifting
You'd never take away the peace
Or run away from me
Need Your love
LoveCaptcha
Liedje Grammatrain Peace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Peacemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grammatrain Peace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Peace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.