Jackie Chan


i met this boy and i thought he liked me
i met him at this punk rock show last week
his friends had said i was pretty and sweet
we went to in 'n out and had a couple drinks

but we lost in contact
now we can't get together
and go to any more punk shows
and hang right afterwards

many days have passed and i'm so blue and sad
this boy had drop kicked me and he was pretty rad
his moves were slick and fine and he was on my mind
you'd be so jealous 'cause i am with this guy
you'd be so jealous 'cause he can kick real high

i asked his name and he said he's jackie chanCaptcha
Liedje Halo Friendlies Jackie Chan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jackie Chanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Jackie Chan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jackie Chan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.