Share My Life


Makes any difference
I still love you girl
You're my weakness
You changed my world

Share my life
Trust in me
You're all I want
Everything I need (baby)

Makes any difference
I give you all my heart
Girl my sun sets
Anywhere you are

Maybe I'm a dreamer
You're still my queen
Your love's like a river girl
Runnin' right through me

Share my life
Trust in me
Everything you need

Makes any difference
I still love you girl
You're my weaknessCaptcha
Liedje Kem Share My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Share My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Share My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Share My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.