Tonight


Every life needs another life
And every heart, another
And yours, just might, need mine… tonight
Every day is a new day
And every hour is ours to share
And every heart needs another heart
And yours just might need mine tonight…baby, baby
Yours might need mine, tonight, baby
Every one has heartache
And everyone gets lonely
And every love needs another love
And yours just might need mine tonight…
Yours just might need mine tonight- ohhhh
Everyone needs someone to talk to
Everyone needs, needs someone to love
Everyone life needs another life
And yours just might need mine tonight…
Yours just might







Captcha
Liedje Kem Tonight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tonightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem Tonight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tonight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.