Pray Your Gods


it's a state of emergency who will you call on what TV diety what new idolic prize you cry out to your golden walls pray your gods will lead you through name your price and pray your gods step up to your pedestal as your temple burns to the ground your pulpit crumbles around you made of the dust youve worked so hard for your empty rewards fade away your favorite treasures rust and decay who will you look to now its time for trial by fire what now?Captcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Pray Your Gods is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pray Your Godsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Pray Your Gods downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pray Your Gods in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.