Eyewitness


invalid steps bring you closer to what a single lost cause that grants you nothing count the cost and pay the price or watch your dreams drown all around you fool you tie your own hands no hope for redemption reality will find you bind you and grind you face the facts its what you lack that youre running from now eyewitness everyday how you throw it all away i set my sights i break these chains of this world i walk no more you tie your own hands break free and stand up from the dust to see what i can see i can barely stand to watch you i wont't walk alone no moreCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Eyewitness is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eyewitnessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Eyewitness downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eyewitness in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.