America


America the beautiful land of the free home of the brave
I'm so proud of what we've done and for all those lives we gave,
they weren't thrown away
So don't, dont you forget those lives that we gave away
America we won't forget, we won't forgetCaptcha
Liedje Yesterdays Hero America is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Americamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero America downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje America in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.