Fake


Now I see that you are no good for me,
You led me on, took my heart and now you're gone
I can't believe,
I can't conceive the way you stabbed me in the back and made me bleed
Now I see your personality
It was never like the way you made it out to be
And I can't stop the way I feel even if it's wrong,
I don't care if it's not real, I just cannot move on
What's going through your brain, it's making me insane
Why do you do the things you
Why do you take, take and take and take and never give in this relationship
Now you're gone, that's why I sing this song,
to sing about what you're missing out
You used to say it would be okay, but then you stepped on me and ran awayCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Fake is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fakemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Fake downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fake in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.