Faces


You come to church so often, say you live your life
You come and go as if you're always doing right
You act as if you own the world and run it too
If you could you would still act the way you do
When you are away I see you acting fake,
when you get around me I see you try like me
I can't believe the things you say when I'm not there
Half the things you said I do not even care
Seeing different people act different ways
You go from place to place you're still acting the same
You get around me and you put on a class act
You get around me and you try not looking backCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Faces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Facesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Faces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Faces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.