Stuck


I look at your life and what can I say
Your life is being torn away
I know you had a special future, but now you're just a loser
You could have been the best, but now you're just like the rest
Take a good look I know it's not fair but your not going anywhere
Don't give up, don't give up on yourself
Don't give up Don't give up
He'll be there for you whenever you need
He'll be there for you whenever you need Him
It came so fast it hit you so hard, all these lies are tearing you apart
I can't believe all the choices you made looks to me like you are going to fade
I don't know if it's because you are made
All I know is that you have been had,
you try to keep your head above the ground when it is obvious your going downCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Stuck is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stuckmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Stuck downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stuck in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.