Selfish


I look at you and you look right back at me
Now I can see that's the way I used to be
I had so much of all this animosity
I never took the time to see the real me
If only I could see there was a better place for me,
if only I could see my selfishness was blinding me in this mess
I wish I could redo those stupid things I did
Then I could take back those messed up things I said
I try to turn my head forget about the past
Now I'm returning the things that never lastCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Selfish is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Selfishmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Selfish downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Selfish in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.