Insight


When I look at You, then I can see just what I want to be
Then I close my eyes and count to ten that's when I begin
And I wonder why I often sigh and get tears in my eye
Then I look up to the sky above and I can feel Your love raining down on me
It's then that I can see He's inside
I just can't comprehend how you can see so differently from me
I used to live just like you, until I found the truth
I used to question my whole life and what is all this strife
Asking myself why I'm here but I know that He's near so very close to me
It's then that I can see He's inside
Why can't you realize
Just open up your eyes
He's InsightCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Insight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Insight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.