Waiting


You're so special to me
You fill my thoughts
As I sit right here I think about your smile, your beauty and your grace
I so long to hear your name
I wish that you could feel the same
I know you're somewhere thinking of me, what does it mean
I think of you and all that you do
I'll wait for you
If I took you out I promise I would have you home at a decent hour
I would treat you like an angelCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Waiting is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waitingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Waiting downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.