Regrets


She don't know what to do, it's all her fault she knows it too
She didn't want it that way but that night it couldn't stay
Can she make up, make up her mind
Can she do it, do it in time
He's knocking at the door
but she will just ignore the way that He could change her life
The next day she's on her feet looking for another guy to defeat
It's not a game, to her it is
The next day she'll regret her kids
Can she make up, make up her mind
Can she do it, do it in time
He's knocking at the door
but she will just ignore the way that He could change her life
Can she make up, make up her mind
Can she do it, do it in time
Will she ever settle down, put her feet back on the groundCaptcha
Liedje Yesterdays Hero Regrets is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Regretsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yesterdays Hero Regrets downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Regrets in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.