Clinton St Blues


Montana is beautiful
This time of the year
What the fuck do I know
My eyes are lying again
The whiskey is wearing off
I'm sobering up
Last piss of the night
Route 6 I fucking hate you

I'm on a missionCaptcha
Liedje Cable Clinton St Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clinton St Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cable Clinton St Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clinton St Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.