Unbeliever


I can't believe in the world anymore,
it's let me down so many times (its let me down)
I've been so led astray,
who knows what's wrong or right I believed and i was so blind
Unbeliever in this world of lies,
Unbeliever these lies I despise
Take what you want and take it for yourself,
this is what I have learned (not anymore)
This is a one for one society of greed and I've had enough (I've had enough)
Unbeliever-it's let me down so many times
Unbeliever-I have beleived and been so blindCaptcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Unbeliever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unbelievermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Unbeliever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unbeliever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.