Everybody


Everybody's got something to say
About the state of the world today
After a while, you just get used to it
I need somethin' to get me through it
You won't see it, you won't find it at all
I was in New York not that long ago
Stood and watched while the blood ran cold
After a while, you just get used to it
I need somethin' to get me through it
You won't see it, you won't find it at all
I joined the army, the infantry
Felt that lead goin' right through me
After a while
After a while
You won't see it, you won't find it
You won't see it, you won't find it
You won't see it, you won't find it at allCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Everybody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everybodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Everybody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everybody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.